Stacks Image 1899
Het huidige zorgaanbod

Het zorgaanbod dat op de kaart weergegeven wordt, is gebaseerd op de registratie van zorgverlenersgegevens door ROS Friesland in haar werkgebied. Deze worden tweemaal per jaar geactualiseerd. Landelijk blijkt geen actueel en compleet overzicht van eerstelijnszorgverleners beschikbaar te zijn. De ROS-organisaties blijken over het meest complete bestand te beschikken, maar ook die gegevens zijn niet helemaal compleet. Aan het completeren wordt hard gewerkt.

Het aantal zorgverleners in Dongeradeel in 2012 is zestig, waarvan tien huisartsen en elf fysiotherapeuten. Overige zorgverleners zijn praktijkondersteuners (5) (GGZ, somatiek), apothekers, logopedisten (5), diëtisten, eerstelijns psychologen en maatschappelijk werk (Bron: VAAM).

De huisartsendichtheid is voor de gemeente Dongeradeel gemiddeld voor de grootte van de gemeente. Het aantal reisminuten is eveneens gemiddeld. De langste reistijd hebben de inwoners van Moddergat, Paesens en Raard, nl. 9-10 minuten per auto.


De dichtheid van fysiotherapeuten ligt lager dan gemiddeld in een vergelijkbare gemeenten qua aantal inwoners en lager dan gemiddeld in Nederland. De gemiddelde reistijd ligt daarmee dan ook hoger waarbij Moddergat, Paesens en Wierum met 18-20 minuten de langste reistijd per auto kennen. Voor de overige eerstelijnsgezondheidshulpverleners zijn er niet of nauwelijks afwijkingen met de landelijke gemiddelden.

Punt van aandacht en zorg is de verloskundige zorg. Door de sluiting van de verloskundige afdeling in het ziekenhuis van Dokkum staat de eerstelijnsverloskunde onder druk. De verloskundigenpraktijken bieden vanaf 2012 verloskundige zorg tot de bevalling.

Het zorgaanbod is met name geconcentreerd in Dokkum. Voor de huisartsenzorg is het goed geregeld, voor de andere zorgaanbieders is het niet bekend of zij elders spreekuurlocaties aanbieden. Indien dit laatste niet het geval is, dan is de reistijd voor sommige disciplines erg lang.
Stacks Image 1914