De toe- of afname van de verwachte zorgvraag voor het selectiegebied in 2015 is afgezet tegen de verwachte toe- of afname van de zorgvraag in het selectiegebied Dongeradeel én Nederland in 2015. Per onderdeel wordt de verwachte toe- of afname in percentages uitgedrukt.

Het eerste overzicht geeft de verwachte vraag naar huisartsenzorg in het selectiegebied afgezet tegen de zorgvraag van Kampen, onderscheiden naar ziekteclusters. Na deze algemene verwachting wordt de verwachting per relevante zorgclusters beschreven.

Omdat de huisartspraktijk het punt is waar mensen het eerst met hun gezondheidsprobleem naar toe gaan, geeft dit ook een indicatie van de totale zorgvraag die zich voordoet in de eerste lijn. De categorieën van ziekteclusters tezamen omvatten alle klachten en aandoeningen die in de huisartspraktijk kunnen worden verwacht.

  • Stacks Image 411
  • Stacks Image 417

De tabellen hierboven geven de verwachte zorgvraag weer, gerelateerd aan de aandoeningen waarvoor men de huisartsenpraktijk bezoekt. Over de hele linie ligt voor nagenoeg alle gebieden de toename hoger dan in Nederland. Alleen bij de categorie "vruchtbaarheid en geboorte" zien we een sterkere daling is te zien dan in Nederland.

Voor de categorie Chronische ziekten zien we de verwachte vraag sterk uiteenlopen in de verschillende dorpen en wijken. Het sterkste stijging is te zien in Dokkum Weeshuislanden en Dokkum Jantjeszeepolder. Ook valt in Ternaard en Anjum een sterke stijging van de verwachte zorgvraag rond chronische ziekten te zien met een percentage van respectievelijk 24,1 en 19,8 ten opzichte van landelijk 7,7%.

Stacks Image 432
In onderstaande tabel wordt een vergelijking gemaakt met andere gemeenten in Noord-Oost Friesland.

Stacks Image 421