Op basis van de demografische gegevens zijn aan de hand van de ROS wijkscan en de VAAM (vraag aanbod analyse monitor) diverse prognoses gemaakt over het beroep dat de bevolking doet op diverse professionals over de jaren 2010 - 2015.
Ondanks het gegeven dat de horizon van deze cijfers in zicht is, laten ze wel trends zien. Ook wordt in de diverse tabellen een vergelijking gemaakt met de "rest van Nederland"


Huisartsenzorg

De tabel geeft de verwachte zorgvraag van contacten met de huisarts of praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) in Dokkum en in Anjum, Ternaard. Holwerd en in Nederland weer. Er is onderscheid gemaakt naar spreekuurconsulten en visites. In de tabel toekomstraming 2010-2015 wordt de geschatte procentuele ontwikkeling weergegeven voor de zorgvraag van 2015. De procentuele ontwikkeling wordt weergegeven met plussen en minnen om aan te geven dat het een ontwikkeling is ten opzichten van 2010. Grote procentuele stijging of dalingen moeten geïnterpreteerd worden op basis van de absolute cijfers voor 2010
Stacks Image 384

Farmacie

De verwachte zorgvraag rondom het voorschrijven van geneesmiddelen in de huisartsenpraktijk wordt in onderstaande tabel weergegeven. Dit geeft een indicatie naar de vraag naar zorg in de apotheek. Een aantal belangrijke categorieën geneesmiddelen is apart onderscheiden. 

De procentuele ontwikkeling wordt weergegeven in plussen en minnen om aan te geven dat het een ontwikkeling is ten opzichte van 2010. Grote procentuele stijgingen of dalingen moeten geïnterpreteerd worden op basis van de absolute cijfers in 2010.
Stacks Image 388

Fysiotherapie

In deze tabel ziet u het geschatte percentage inwoners met contact met de fysiotherapeut. Het percentage cliënten is opgedeeld in het percentage inwoners met contact voor chronische aandoeningen en contact voor niet-chronische aandoeningen. Daarnaast is er een opdeling in cliënten die op eigen initiatief naar de fysiotherapeut gaan en cliënten die een verwijzing hebben van de huisarts. De cijfers zijn vastgesteld met behulp van gegevens van de Landelijke Informatievoorziening Paramedische zorg (LiPZ) uit 2010.

De verwachting bestaat dat de zorgvraag naar fysiotherapie geleidelijk aan blijft groeien en dat deze groei sterker is in Dongeradeel, dan in Nederland.
Stacks Image 392

Psychische problematiek

Onderstaande tabel geeft de verwachte zorgvraag voor psychische problemen weer. Niet alle zorgvragen echter, leiden tot een beroep op de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, omdat niet iedereen met een psychisch probleem behoefte heeft aan professionele zorg.

Opvallend in de tabel is de - in verhouding tot Nederland - groeiende problematiek in Ternaard en in Fonteinsland (Dokkum). Ook alcohol problematiek is een belangrijk vraagstuk.
Stacks Image 410
Uit de gezondheidsenquête 2010 van GGD Fryslân blijkt een grote groep inwoners van Dongeradeel te maken hebben met gevoelens van eenzaamheid. Dit geldt zowel voor de ouderen als voor jongeren en volwassenen; de percentages liggen tussen de 30 – 50%. De kans op vereenzaming is groter bij bijvoorbeeld mensen van wie de partner is overleden, mensen met een chronische aandoening, laag inkomen en geen (betaald) werk.
Ook depressiviteit komt straks vaker voor. Nu heeft 25% van de inwoners van 19 – 64 jaar last van depressies, bij 65-plussers gaat het om 14%.

Diëtiek

De verwachting is dat het aantal patiënten dat een beroep zal doen op dieetadvisering in Dongeradeel lager zal zijn dan in heel Nederland. Het aantal uren waar daadwerkelijk gebruik van gemaakt zal worden, zal in 2015 binnen de gemeente gelijke tred houden met de veranderingen in Nederland als geheel. Evenwel moet dit worden geïnterpreteerd met de kanttekening dat dieetadvisering wel weer terug in de basisverzekering gaat in 2013 voor een maximum van 3 uur per kalenderjaar.

Dieetadvisering kan ook onderdeel zijn van een zorgprogramma voor diabetes mellitus type 2, COPD of cardiovasculair risicomanagement. Binnen dit programma mag ook maximaal 3 uur per kalenderjaar voor dieetadvisering worden gerekend.
Stacks Image 414

Thuiszorg

Onderstaande tabel geeft inzicht in de geschatte vraag naar huishoudelijke hulp en verpleging. Huishoudelijke hulp wordt gefinancierd via de WMO. Verpleging wordt gefinancierd via de AWBZ. De cijfers tonen een schatting van het aantal uren huishoudelijke hulp, dagelijkse verzorging en verpleging. Met ingang van 2015 zal een deel van de AWBZ naar de gemeente gaan en een ander deel naar de Zorgverzekeringswet. Voor zowel Verpleging, Verzorging, Begeleiding en Huishoudelijke zorg geldt dat er vanaf 2015 minder geld beschikbaar is.

Het is de verwachting dat de aantallen in uren hierdoor sterk zullen gaan wijzigen.
Stacks Image 406
Uit raming van de gemeente Dongeradeel en de Pasana Zorggroep blijkt dat de extramurale zorgvraag (ZZP1 en ZZP2) in de periode 2010-2030 met 48% zal toenemen. Tot 2016 bedraagt die groei al 18%. Het aantal 65-plussers met een indicatie ZZP 4 of hoger zal van 2010 tot 2030 toenemen met ruim 20%.

Verloskunde

In overeenstemming tot een verwachte afname aan geboorten in Nederland is in het selectiegebied Dongeradeel een veel sterkere afname te zien van de vraag naar verloskundige zorg die op grond van de afname van het aantal geboorten kan worden verwacht. Deze is het sterkst te zien in Dokkum binnen de wallen en Ternaard.
Stacks Image 408

Woningen

De vraag naar woningen die geschikt zijn voor senioren of hulpbehoevenden zal tussen 2014 en 2030 toenemen en het aanbod ruimschoots overstijgen.
In onderstaande tabellen is deze vraag omgezet naar het aantal woningen c.q. wooneenheden.
Stacks Image 1923
Stacks Image 2003