Stacks Image 789
Het project "Gebiedsgerichte Zorg vanuit Inwonersperspectief" , is een verbreding van het Landelijke project Gebiedsgerichte Eerstelijnszorg vanuit Patiënten perspectief” (GEP).
Dit is een gezamenlijk project van Zorgbelang Nederland, patiënten federatie NPCF, Zorgbelang Gelderland, Zorgbelang Noord-Holland en Zorgbelang Fryslân en wordt gefinancierd door ZonMw. Het project is gestart in 2012 en eindigt in 2014.De hoofddoelstelling van het project is: Het ontwikkelen van een regionaal toepasbare en gestandaardiseerde methodiek om het realiseren van gebiedsgerichte eerstelijnszorg vanuit patiëntenperspectief te stimuleren.
Zorgbelang Fryslân heeft het project kunnen verbreden naar wonen, welzijn en zorg en alle inwoners van Dongeradeel m.b.v. (financiële) ondersteuning van provincie Fryslân en De Friesland Zorgverzekeraar.

Stappenplan
De methodiek die ontwikkeld is en wordt uitgeprobeerd bestaat uit vijf stappen en is gebaseerd op de methodiek ‘Patiënten bouwen mee aan gezondheidscentra’ van patiënten federatie NPCF en Zorgbelangorganisaties.

Allereerst is de
bevolkingssamenstelling in de drie pilots onder de loep genomen middels de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM). Hiermee krijgen de betrokkenen in de pilotgebieden inzicht in relevante ontwikkelingen in de bevolking m.b.t. de zorgvraag.
Stacks Image 783
Vervolgens is de beschikbare kennis en de informatie vanuit het patiëntenperspectief verzameld. Hiervoor is data gebruikt van trajecten van de methode “Door Cliënten Bekeken”. Een grote uitdaging daarbij vormde het om voldoende inzicht te krijgen in dunbevolkte gebieden.

Aan de hand van panelgesprekken en interviews met inwoners, patiënten en kwetsbare ouderen is naar inkleuring gezocht van de punten uit de eerste twee stappen.

Het project "
Gebiedsgerichte zorg vanuit inwonersperspectief" heeft daartoe gesprekken gevoerd met een 30 tal patiënten en met ongeveer 200 inwoners van Dongeradeel in de vorm van keukentafelgesprekken Johanna.

In 2014 worden de
resultaten gebruikt als input voor de gesprekken tussen zorgverleners, zorgverzekeraars, gemeenten en patiëntvertegenwoordigers over de gebiedsgerichte inrichting van de (eerstelijns)zorg voor de doelgroepen kwetsbare ouderen, chronisch zieken en inwoners.
Deze gesprekken moeten leiden tot een gezamenlijk voorkeursscenario voor een gebiedsgericht zorgaanbod.

Het Bolwerk
In Dongeradeel werken we voor de uitvoering van Johanna intensief samen met
Stichting Welzijn het Bolwerk. Zij kennen het gebied op hun duimpje, hebben er een heel waardevol netwerk en zijn direct met de uitkomsten in de dorpen zelf aan de slag gegaan.

Stacks Image 1588

Stacks Image 800
Projectcoördinatie
De coördinatie en leiding van het project is in handen van Trees Flapper en Klaas de Jong